ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ

Κεντρ. γρ.: Ομήρου 9, Αθήνα | Central off.: 9, Omirou str., Athens, T: +30 210 3626186

ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ

CARITAS ATHENS GREECE

ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ: ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΕΔΙΟΥ (2 θέσεις)

Αθήνα, 1 Ιουλίου 2019

Αριθ. Πρωτ. 103/2019

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

 ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ»

ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΙ  Μ.Κ.Ο.  

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Τ Τ Ε Ι

την  πλήρωση δύο (2) θέσεων

ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΕΔΙΟΥ

ΤΟΠΟΣ Κάριτας Αθήνας
ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ Συντονιστή Υπεύθυνων Πεδίου

 

 

Η ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ είναι Αναγνωρισμένο Φιλανθρωπικό Σωματείο, Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα και Μη Κυβερνητική Οργάνωση. Εδρεύει στην Αθήνα, στην οδό Ομήρου 9. Είναι φορέας της Καθολικής Εκκλησίας στην Αθήνα για την Ποιμαντική της Φιλανθρωπίας, της Αγαθοεργίας και της Κοινωνικής Συμπαράστασης. Εμπνέεται από την Κοινωνική Διδασκαλία της Καθολικής Εκκλησίας,  από τις εμπειρίες και τις ελπίδες των ανθρώπων που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση, υφίστανται στερήσεις, είναι περιθωριοποιημένοι και ζουν σε συνθήκες φτώχειας. Βοηθά χωρίς διακρίσεις άτομα που έχουν ανάγκη, ενεργώντας δυνάμει σχετικής απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου.

 

ΠΡΟΚΗΡΥΤΤΕΙ

 

Την πλήρωση της παρακάτω θέσης εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου με πλήρη απασχόληση:

 

 • «ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΕΔΙΟΥ» – δύο (2) θέσεις

 

Περίληψη θέσης εργασίας:

 

Η ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ υλοποιεί πάντα έργα κοινωνικής πρόνοιας και αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.

 

Στο πλαίσιο αυτό η ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ και οι εταίροι μας προσφέρουμε σε πρόσφυγες και μετανάστες από τη Συρία, το Αφγανιστάν, το Ιράκ και άλλες χώρες, μέσω προγραμμάτων, ολοκληρωμένες υπηρεσίες, που συμπεριλαμβάνουν την πρόσβαση σε πληροφορίες διαχείρισης της υπόθεσης, παραπομπές, ενσωμάτωση, πολιτιστικές δραστηριότητες και ευκαιρίες μάθησης για ενήλικες σύμφωνα με τα ενδιαφέροντα και τις εκάστοτε ανάγκες αυτών των επωφελουμένων. Οι υπηρεσίες αυτές θα παρέχονται ανάλογα, ή στους χώρους φιλοξενίας της ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ή στα ήδη υπάρχοντα Κέντρα Λειτουργίας της, με στόχο την στήριξη των ευπαθών αυτών ομάδων.

Η συγκεκριμένη θέση εργασίας επικεντρώνεται στον συντονισμό των κατά ειδικότητα υπευθύνων και οργάνωση των προσφερόμενων σε κάθε οικιστική δομή υπηρεσιών.

Κύρια καθήκοντα: 

Ο Υπεύθυνος Πεδίου επιβλέπει τις ομάδες παρόχων άμεσης υποστήριξης σε πρόσφυγες και μετανάστες, που διαμένουν σε κέντρα φιλοξενίας της ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ. Θα έχει στην ευθύνη του τουλάχιστον ένα κτίριο και θα συνεργάζεται στενά με τον Συντονιστή Υπεύθυνων Πεδίου και τον Υπεύθυνο Προγραμμάτων, ώστε να διασφαλίζεται η προβλεπόμενη από το πρόγραμμα παροχή βοήθειας στους επωφελούμενους.

Ο ρόλος του Υπεύθυνου Πεδίου περιλαμβάνει τα παρακάτω, χωρίς να περιορίζεται σε αυτά:

Συντονισμός Υπηρεσιών

 • Επιλύει  υλικοτεχνικά ή διοικητικά προβλήματα
 • Διασφαλίζει  την παροχή των προβλεπόμενων υπηρεσιών και φροντίζει για την αποφυγή αλληλοεπικάλυψης των υπηρεσιών αυτών
 • Φροντίζει για τον τακτικό έλεγχο μεμονωμένων διαμερισμάτων και οικιστικών κτιρίων για τυχόν φθορές ή προβλήματα συντήρησης.
 • Μεριμνά για την διασφάλιση της υγείας και της ασφάλειας των ενοίκων, καθώς και για την τήρηση των προτύπων ασφαλείας των οικιστικών κτιρίων με τακτικούς ελέγχους στα διαμερίσματα και τις μονάδες για τυχόν ζημιές και φθορές και φροντίζει για την τακτική συντήρηση και άμεση αποκατάσταση ζημιών.

Βασικές απαιτήσεις

 • Πτυχίο κοινωνικών ή συναφών επιστημών
 • 3-5 χρόνια εργασιακής εμπειρίας συμπεριλαμβανομένου τουλάχιστον 1 χρόνου σε θέση εποπτείας.
 • Εμπειρία σε υπηρεσία με πρόσφυγες και μετανάστες θα είναι πλεονέκτημα
 • Γνώση λειτουργίας ΜΚΟ
 • Οργανωτικές δεξιότητες και ικανότητα διαχείρισης κρίσεων
 • Πολύ καλή γνώση Ελληνικών και Αγγλικών, με επιθυμητή τη γνώση και άλλων γλωσσών.
 • Πολιτισμική ευαισθησία και άψογα επικοινωνιακά προσόντα
 • Γνώση και αποδοχή των αρχών και αξιών της ΚΑΡΙΤΑΣ
 • Επιθυμητή η γνώση της Κοινωνικής Διδασκαλίας της Καθολικής Εκκλησίας
 • Ικανότητα να εργαστεί με προθεσμίες και εντός καθορισμένων προτύπων.
 • Ικανότητα χειρισμού προγραμμάτων MS Office.
 • Έγκυρη άδεια εργασίας στην Ελλάδα

 

Δυνατότητα για Ταξίδια

Ταξίδια σε περιοχές υλοποίησης των προγραμμάτων εντός και πέριξ των Αθηνών.

Εργασιακό Περιβάλλον

Η εργασία πραγματοποιείται σε χώρους υλοποίησης των προγραμμάτων, περιλαμβανομένων κατοικημένων κτιρίων και τυπικού περιβάλλοντος γραφείου.

Αίτηση Πρόσληψης

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν το βιογραφικό τους με συνοδευτική επιστολή και απαραίτητα με την ένδειξη ΥΠΕ/0719 στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις:

caritasathens@caritasathens.gr  ή caritasref@caritasathens.gr

ή να αποστείλουν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή μέσω courier κλειστό φάκελο που θα περιέχει την αίτησή τους με όλα τα δικαιολογητικά στις διευθύνσεις:

Κάριτας Αθήνας , Ομήρου 9 – 106 72 – Αθήνα ή

Κάριτας Αθήνας – Προσφυγικό Έργο, Καποδιστρίου 52 – 104 32 – Αθήνα.

Οι αιτήσεις των υποψηφίων θα εξετασθούν από την επιτροπή αξιολόγησης και θα κληθούν σε συνέντευξη οι υποψήφιοι που καλύπτουν τις προδιαγραφές της θέσης σύμφωνα με τα τυπικά τους προσόντα. Η επιτροπή αξιολόγησης θα εξετάσει τους υποψήφιους σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής, βάσει του βιογραφικού και της συνέντευξης,  θα προτείνει την λήψη απόφασης στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Καταληκτική προθεσμία παραλαβής των αιτήσεων και των αντίστοιχων δικαιολογητικών είναι η 10η Ιουλίου 2019.

Οι υποψήφιοι που θα κληθούν για συνέντευξη, πρέπει να προσκομίσουν κατά την ημέρα της συνέντευξης:

Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του δηλούντα, ότι:

α) τα στοιχεία που αναφέρονται στη δήλωση είναι ακριβή και αληθή και

β) τα αντίγραφα των τίτλων σπουδών, των άλλων στοιχείων κ.λ.π., είναι ακριβή αντίγραφα από τα αντίστοιχα γνήσια πρωτότυπα έγγραφα.

Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί και που στη συνέχεια θα προσληφθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Κάριτας Αθήνας, υποχρεούται να προσκομίσει φωτοτυπία των πτυχίων, ειδικότητας, μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού ή ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής, αναγνωρισμένου στην Ελλάδα και οποιοδήποτε έγγραφο τεκμηρίωσης των στοιχείων αυτών, καθώς και τυχόν άλλων αποδεικτικών στοιχείων.

Η τήρηση και επεξεργασία των βιογραφικών σημειωμάτων θα γίνει σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί διαχείρισης και προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Η παρούσα Προκήρυξη δημοσιεύεται στο Δελτίο Ημερήσιας Ενημέρωσης (Δ.Η.Ε.) του Γραφείου Τύπου της Ιεράς Συνόδου της Καθολικής Ιεραρχίας Ελλάδας, στα Κοινωνικά Μέσα Δικτύωσης της Κάριτας Αθήνας και σε Ιστοσελίδες ανεύρεσης εργασίας.

Αντίγραφο της παρούσας Προκήρυξης, καθώς και το έντυπο για την συμπλήρωση της αίτησης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν στην ιστοσελίδα της Κάριτας Αθήνας www.caritasathens.gr ή από τα γραφεία της Κάριτας Αθήνας, όλες τις εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας από τις 9:00 – 13:00.

 

Ο Αντιπρόεδρος & Διευθυντής

της Κάριτας Αθήνας

 π. Ιωάννης Πάτσης

ΑΙΤΗΣΗ

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ