ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ

Κεντρ. γρ.: Ομήρου 9, Αθήνα | Central off.: 9, Omirou str., Athens, T: +30 210 3626186

ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ

CARITAS ATHENS GREECE

ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ: ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Αθήνα, 23 Νοεμβρίου 2018

Αριθ. Πρωτ. 124/2018

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

 ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ»

ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΙ  Μ.Κ.Ο.  

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Τ Τ Ε Ι

την  πλήρωση 1 θέσης

ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

 

ΤΟΠΟΣ Κάριτας Αθήνας – Προσφυγικό Έργο
ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ Υπεύθυνο Οικονομικού Τμήματος

 

Η ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ είναι Αναγνωρισμένο Φιλανθρωπικό Σωματείο, Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα και Μη Κυβερνητική Οργάνωση. Εδρεύει στην Αθήνα, στην οδό Ομήρου 9. Είναι φορέας της Καθολικής Εκκλησίας στην Αθήνα για την Ποιμαντική της Φιλανθρωπίας, της Αγαθοεργίας και της Κοινωνικής Συμπαράστασης. Εμπνέεται από την Κοινωνική Διδασκαλία της Καθολικής Εκκλησίας,  από τις εμπειρίες και τις ελπίδες των ανθρώπων που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση, υφίστανται στερήσεις, είναι περιθωριοποιημένοι και ζουν σε συνθήκες φτώχειας. Βοηθά χωρίς διακρίσεις άτομα που έχουν ανάγκη, ενεργώντας δυνάμει σχετικής απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου.

ΠΡΟΚΗΡΥΤΤΕΙ

Την πλήρωση της παρακάτω θέσης εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Έργου με πλήρη απασχόληση: 

 • «ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ» – μία (1) θέση

Περίληψη θέσης εργασίας:

Η ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ υλοποιεί έργα κοινωνικής πρόνοιας και αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης. Ως απάντηση στην Προσφυγική Κρίση στην Ελλάδα, αυτή η θέση εργασίας επικεντρώνεται σε δραστηριότητες, οι οποίες σχετίζονται με το Πρόγραμμα Προσφύγων της ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ.

 

Κύρια καθήκοντα

Ο ρόλος του/της Υπεύθυνου Προμηθειών περιλαμβάνει τα παρακάτω χωρίς να περιορίζεται σε αυτά:

 • Εποπτεία των ενεργειών και των διαδικασιών προμηθειών
 • Διασφάλιση της συμμόρφωσης με τις διαδικασίες προμηθειών της Οργάνωσης αλλά και των χορηγών / δωρητών.
 • Έρευνα αγοράς για ανεύρεση πιθανών προμηθευτών
 • Προσέλκυση και αξιολόγηση προσφορών
 • Διαπραγμάτευση με πιθανούς προμηθευτές.
 • Διατήρηση αρχείου παραγγελιών.
 • Δημιουργία μεμονωμένων αρχείων για πωλητές, καθώς και για εμπορεύματα και υπηρεσίες.
 • Συντονισμός με άλλα τμήματα για να διασφαλιστεί η απαίτηση αγοράς.
 • Παραγωγή περιοδικής έκθεσης αξιολόγησης σχετικά με την απόδοση προμηθευτή με βάση την παράδοση υπηρεσιών / ιστορικό (τουλάχιστον κάθε 6 μήνες).
 • Έλεγχος παραστατικών σε σχέση με τις προσφορές.
 • Συλλογή πληροφοριών σχετικά με τις τιμές των αγαθών και των υπηρεσιών για την κατάρτιση προϋπολογισμού.
 • Συνεργασία με όλα τα τμήματα για ανταλλαγή πληροφοριών και ακολουθία διαδικασιών
 • Υποβολή προτάσεων για την βελτίωση των διαδικασιών

Βασικές απαιτήσεις

 • Πτυχίο οικονομικής κατεύθυνσης (ΑΕΙ ή ΤΕΙ).
 • Τουλάχιστον 2 χρόνια σχετικής εργασιακής εμπειρίας.
 • Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (γραπτά και προφορικά)
 • Ικανότητα χρήσης Η/Υ (Word, Excel, power point κλπ)
 • Εμπειρία ανάλογης θέσης εργασίας σε άλλη ΜΚΟ είναι επιθυμητή
 • Ανθρωπιστική προσέγγιση και διαπολιτισμική ευαισθησία
 • Ικανότητα διαχείρισης κρίσεων και έκτακτων αναγκών ως αρμόζει.
 • Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Προσαρμοστικότητα, ικανότητα εργασίας υπό πίεση, εχεμύθεια
 • Γνώση και αποδοχή των αρχών και αξιών της ΚΑΡΙΤΑΣ
 • Επιθυμητή η γνώση της Κοινωνικής Διδασκαλίας της Καθολικής Εκκλησίας
 • Ικανότητα εργασίας σε ομαδικό περιβάλλον
 • Προσαρμοστικότητα

Απαιτήσεις θέσης

 • Ταξίδια εντός και εκτός Αττικής.

Αίτηση Πρόσληψης

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν το βιογραφικό τους με συνοδευτική επιστολή και την ένδειξη ΥΠΡΟ/1118 στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις:

caritasathens@caritasathens.gr  ή caritasref@caritasathens.gr

ή να αποστείλουν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή μέσω courier κλειστό φάκελο που θα περιέχει την αίτησή τους με όλα τα δικαιολογητικά στις διευθύνσεις:

Κάριτας Αθήνας , Ομήρου 9 – 106 72 – Αθήνα ή

Κάριτας Αθήνας – Προσφυγικό Έργο, Καποδιστρίου 52 – 104 32 – Αθήνα.

Οι αιτήσεις των υποψηφίων θα εξετασθούν από την επιτροπή αξιολόγησης και θα κληθούν σε συνέντευξη οι υποψήφιοι που καλύπτουν τις προδιαγραφές της θέσης σύμφωνα με τα τυπικά τους προσόντα. Η επιτροπή αξιολόγησης θα εξετάσει τους υποψήφιους σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής, βάσει του βιογραφικού και της συνέντευξης,  θα προτείνει την λήψη απόφασης στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Καταληκτική προθεσμία παραλαβής των αιτήσεων και των αντίστοιχων δικαιολογητικών είναι η 30η Νοεμβρίου 2018.

Οι υποψήφιοι που θα κληθούν για συνέντευξη, πρέπει να προσκομίσουν κατά την ημέρα της συνέντευξης:

Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του δηλούντα, ότι:

α) τα στοιχεία που αναφέρονται στη δήλωση είναι ακριβή και αληθή και

β) τα αντίγραφα των τίτλων σπουδών, των άλλων στοιχείων κ.λ.π., είναι ακριβή αντίγραφα από τα αντίστοιχα γνήσια πρωτότυπα έγγραφα.

Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί και που στη συνέχεια θα προσληφθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Κάριτας Αθήνας, υποχρεούται να προσκομίσει φωτοτυπία των πτυχίων, ειδικότητας, μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού ή ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής, αναγνωρισμένου στην Ελλάδα και οποιοδήποτε έγγραφο τεκμηρίωσης των στοιχείων αυτών, καθώς και τυχόν άλλων αποδεικτικών στοιχείων.

Η παρούσα Προκήρυξη δημοσιεύεται στο Δελτίο Ημερήσιας Ενημέρωσης (Δ.Η.Ε) του Γραφείου Τύπου της Ιεράς Συνόδου της Καθολικής Ιεραρχίας Ελλάδας, στα κοινωνικά μέσα Δικτύωσης της Κάριτας Αθήνας.

Αντίγραφο της παρούσας Προκήρυξης, καθώς και το έντυπο για την συμπλήρωση της αίτησης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν στην ιστοσελίδα της Κάριτας Αθήνας www.caritasathens.gr ή από τα γραφεία της Κάριτας Αθήνας, όλες τις εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας από τις 9:00 – 13:00.

 

Ο Αντιπρόεδρος & Διευθυντής

της Κάριτας Αθήνας

   π. Ιωάννης Πάτσης

 

ΑΙΤΗΣΗ