ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ

Κεντρ. γρ.: Ομήρου 9, Αθήνα | Central off.: 9, Omirou str., Athens, T: +30 210 3626186

ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ

CARITAS ATHENS GREECE

15 ΜΑΙΟΥ: ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ «ΕΠΕΝΔΥΟΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ»

Με αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Οικογένειας στις 15 Μαΐου  2018, η Κάριτας Ευρώπης καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη της να επενδύσουν σε πολιτικές πρωτοβουλίες που ευνοούν το θεσμό της οικογένειας.

Η Οικογένεια αποτελεί τον πρωταρχικό πυρήνα της κοινωνίας και έναν από τους τρεις βασικούς πυλώνες μιας δίκαιης κοινωνίας, καθώς οι άλλοι δύο είναι η αγορά εργασίας χωρίς κοινωνικούς αποκλεισμούς και οι μηχανισμοί κοινωνικής προστασίας.

Η υιοθέτηση πολιτικών ευνοϊκών για την οικογένεια που ωφελούν όλους αποτελεί αναγκαιότητα για το μέλλον της Ευρώπης. Είναι επιτακτικό οι Ευρωπαίοι ηγέτες να αρχίσουν να υλοποιούν τις δεσμεύσεις που ανέλαβαν μέσω του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων. Καθίσταται επείγουσα η ανάγκη εφαρμογής πολιτικών αποφάσεων, ώστε να ανακοπεί η συνεχιζόμενη μείωση του πληθυσμού στην Ευρώπη και να αντιμετωπισθούν τα αυξανόμενα ποσοστά φτώχειας και οι διακρίσεις.

Επενδύοντας στην οικογένεια επενδύουμε στην κοινωνία.  Η ενίσχυση της κοινωνικής διάστασης της οικογένειας λειτουργεί προς όφελος της ευημερίας των μελλοντικών γενιών, καθώς συμβάλλει στην επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ), με έμφαση στον πρώτο στόχο για την εξάλειψη της φτώχειας, τον πέμπτο στόχο για την επίτευξη ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών και τον δέκατο στόχο για περιορισμό των ανισοτήτων.

«Επενδύοντας στην οικογένεια με στόχο να την ενδυναμώσουμε και να ενισχύσουμε το κοινωνικό κεφάλαιο που δημιουργεί, ωφελείται η κοινωνία στο σύνολό της. Υπό αυτή την έννοια η οικογένεια συνεισφέρει αδιαμφισβήτητα στη δημιουργία μιας ειρηνικής και συμμετοχικής κοινωνίας.  Ευελπιστώ ότι τα Κράτη-Μέλη θα χρηματοδοτήσουν και θα εφαρμόσουν στέρεες πολιτικές για την οικογένεια προς την κατεύθυνση επίτευξης των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης», αναφέρει ο Jorge Nuño Mayer, Γενικός Γραμματέας της Κάριτας Ευρώπης.

Η Κάριτας Ευρώπης, απευθυνόμενη στους νομοθέτες, προτάσσει τις εξής ευνοϊκές για την οικογένεια πολιτικές:

  1. Αναφορικά με το δικαίωμα στην οικογενειακή ζωή:

o             Να ενισχυθεί η ισορροπία μεταξύ χρόνου εργασίας και οικογενειακής ζωής και να υποστηριχθεί ο ρόλος της οικογένειας με τη χορήγηση μηνιαίου επιδόματος για κάθε παιδί, με γνώμονα την επικρατούσα αντίληψη αναφορικά με τις κοινωνικές παροχές για τα παιδιά. Για τις οικογένειες με χαμηλό εισόδημα το εν λόγω επίδομα να είναι αυξημένο

o             Να διασφαλισθούν επαρκείς και προσιτές υπηρεσίες για τη φροντίδα των παιδιών

o             Να παρέχονται υπηρεσίες οικογενειακής συμβουλευτικής

  1. Αναφορικά με τη διευκόλυνση, υποστήριξη και αναγνώριση της αξίας της εργασίας για τη φροντίδα της οικογένειας:

o             Να διασφαλισθεί το έννομο δικαίωμα για άδεια μητρότητας ελάχιστης διάρκειας 15 εβδομάδων και γονικής άδειας ελάχιστης διάρκειας 6 μηνών

o             Να χορηγούνται ορισμένες μέρες ειδικής άδειας το χρόνο για τη φροντίδα μελών της οικογένειας – παιδιά, ηλικιωμένοι, ασθενείς, κοκ.

o             Να διασφαλισθεί ένα ελάχιστο εισόδημα κατά τη διάρκεια μεγαλύτερου χρονικού διαστήματος άδειας για τη φροντίδα της οικογένειας

o             Να λογίζεται ο χρόνος που αφιερώνεται στη φροντίδα της οικογένειας στα συντάξιμα έτη

«Τα άτομα που φροντίζουν συγγενή με αναπηρία δεν έχουν τη δυνατότητα να εργάζονται με πλήρες ωράριο. Οι πληροφορίες μας αναφέρουν ότι οι εργοδότες είτε είναι απρόθυμοι να τους προσλάβουν, λόγω της δέσμευσης που έχουν αναλάβει, είτε τους προσφέρουν πολύ χαμηλότερο μισθό για την ίδια δουλειά», αναφέρει εργαζόμενη στην Κάριτας Σόφιας, (Βουλγαρία).