ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ

Κεντρ. γρ.: Ομήρου 9, Αθήνα | Central off.: 9, Omirou str., Athens, T: +30 210 3626186

ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ

CARITAS ATHENS GREECE

ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ: ΟΔΗΓΟΣ

Αθήνα 18 Ιανουαρίου 2018

Αριθ. Πρωτ. 06/2018

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

 ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ»

ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΙ  Μ.Κ.Ο.  

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Τ Τ Ε Ι

την  πλήρωση 3 θέσεων ΟΔΗΓΟΥ

              

ΤΟΠΟΣ Κάριτας Αθήνας – Προσφυγικό Έργο
ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ Υπεύθυνο Ομάδας Έργου

 

Η ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ είναι Αναγνωρισμένο Φιλανθρωπικό Σωματείο, Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα και Μη Κυβερνητική Οργάνωση. Εδρεύει στην Αθήνα, στην οδό Ομήρου 9. Είναι φορέας της Καθολικής Εκκλησίας στην Αθήνα για την Ποιμαντική της Φιλανθρωπίας, της Αγαθοεργίας και της Κοινωνικής Συμπαράστασης. Εμπνέεται από την Κοινωνική Διδασκαλία της Καθολικής Εκκλησίας,  από τις εμπειρίες και τις ελπίδες των ανθρώπων που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση, υφίστανται στερήσεις, είναι περιθωριοποιημένοι και ζουν σε συνθήκες φτώχειας. Βοηθά χωρίς διακρίσεις άτομα που έχουν ανάγκη, ενεργώντας δυνάμει σχετικής απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου.

 

ΠΡΟΚΗΡΥΤΤΕΙ

Την πλήρωση των παρακάτω θέσεων εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου με πλήρη απασχόληση:

 

 • «ΟΔΗΓΟΣ» – τρεις (3) θέσεις

Περίληψη θέσης εργασίας:

Η ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ υλοποιεί έργα κοινωνικής πρόνοιας και αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης. Ως απάντηση στην Προσφυγική Κρίση στην Ελλάδα, αυτή η θέση εργασίας επικεντρώνεται σε δραστηριότητες, οι οποίες σχετίζονται με το Πρόγραμμα Προσφύγων της ΚΑΡΙΤΑΣ Αθήνας.

 

Κύρια καθήκοντα

Ο ρόλος του/της Οδηγού περιλαμβάνει τα παρακάτω χωρίς να περιορίζεται σε αυτά:

Οδήγηση οχημάτων της Οργάνωσης για την μεταφορά προσωπικού ή/και ειδών σε προορισμούς που θα καθορίζονται.

Μεταφορές στα σημεία που δραστηριοποιείται η Οργάνωση εντός και εκτός Αττικής.

Φροντίδα του οχήματος που θα του ανατεθεί με καθημερινό έλεγχο, συμπλήρωση δελτίου δρομολογίων και αναφορά κάθε είδους προβλήματος που θα αντιληφθεί.

Ακολουθία των κανόνων κυκλοφορίας και όλων των νομικών προδιαγραφών.

Θα συμμετέχει στις καθημερινές δραστηριότητες πεδίου και θα υποστηρίζει την ομάδα.

Βοήθεια στις μεταφορές και στις ανάγκες που πιθανόν να προκύψουν

 

Βασικές απαιτήσεις

 • Καλή γνώση της ελληνικής και/ή αγγλικής γλώσσας
 • Κάτοχος διπλώματος οδήγησης Β
 • Εμπειρία ανάλογης θέσης εργασίας σε άλλη ΜΚΟ επιθυμητή
 • Έγκυρη άδεια παραμονής και εργασίας στην Ελλάδα, τουλάχιστον για όσο διάστημα θα προβλέπει η σύμβαση εργασίας τους
 • Ικανότητα χρήση Η/Υ και γνώση Windows και Microsoft Office (Word, Excel κλπ) είναι επιθυμητή
 • Ομαδική εργασία, διαπολιτισμική ευαισθησία
 • Γνώση και αποδοχή των αρχών και αξιών της ΚΑΡΙΤΑΣ
 • Επιθυμητή η γνώση της Κοινωνικής Διδασκαλίας της Καθολικής Εκκλησίας
 • Ικανότητα για εργασία υπό πίεση
 • Ανθρωπιστική προσέγγιση
 • Προσαρμοστικότητα

 

Απαιτήσεις θέσης

 • Ταξίδια εντός και εκτός Αττικής.
 • Πιθανή ανάγκη διανυκτέρευσης εκτός Αττικής

Αίτηση Πρόσληψης

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν το βιογραφικό τους με συνοδευτική επιστολή και την ένδειξη Ο/0118 στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις:

caritasathens@caritasathens.gr  ή caritasref@caritasathens.gr

ή να αποστείλουν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή μέσω courier κλειστό φάκελο που θα περιέχει την αίτησή τους με όλα τα δικαιολογητικά στις διευθύνσεις:

Κάριτας Αθήνας , Ομήρου 9 – 106 72 – Αθήνα ή

Κάριτας Αθήνας – Προσφυγικό Έργο, Καποδιστρίου 52 – 104 32 – Αθήνα.

Οι αιτήσεις των υποψηφίων θα εξετασθούν από την επιτροπή αξιολόγησης  και θα κληθούν σε συνέντευξη οι υποψήφιοι που καλύπτουν τις προδιαγραφές της θέσης σύμφωνα με τα τυπικά τους προσόντα. Η επιτροπή θα εξετάσει  τους υποψήφιους σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής και βάσει του βιογραφικού και της συνέντευξης, θα προτείνει την λήψη απόφασης στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Καταληκτική προθεσμία παραλαβής των αιτήσεων και των αντίστοιχων δικαιολογητικών είναι η 23η Ιανουαρίου 2018.

Οι υποψήφιοι που θα κληθούν για συνέντευξη, πρέπει να προσκομίσουν κατά την ημέρα της συνέντευξης:

Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του δηλούντα, ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στη δήλωση είναι ακριβή και αληθή.

Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί και που στη συνέχεια θα προσληφθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Κάριτας Αθήνας, υποχρεούται να προσκομίσει φωτοτυπία της ειδικότητας, της άδειας οδήγησης καθώς και τυχόν άλλων αποδεικτικών στοιχείων.

Η παρούσα Προκήρυξη δημοσιεύεται στο Δελτίο Ημερήσιας Ενημέρωσης (Δ.Η.Ε) του Γραφείου Τύπου της Ιεράς Συνόδου της Καθολικής Ιεραρχίας Ελλάδας, στα κοινωνικά μέσα Δικτύωσης της Κάριτας Αθήνας.

Αντίγραφο της παρούσας Προκήρυξης, καθώς και το έντυπο για την συμπλήρωση της αίτησης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν στην ιστοσελίδα της Κάριτας Αθήνας www.caritasathens.gr ή από τα γραφεία της Κάριτας Αθήνας, όλες τις εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας από τις 9:00 – 13:00.

Ο Αντιπρόεδρος & Διευθυντής

της Κάριτας Αθήνας

  π. Ιωάννης Πάτσης

 ΑΙΤΗΣΗ