ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ

Κεντρ. γρ.: Ομήρου 9, Αθήνα | Central off.: 9, Omirou str., Athens, T: +30 210 3626186

ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ

CARITAS ATHENS GREECE

ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ: ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ/ΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ (1 θέση)

Αθήνα, 28 Ιουνίου 2019

Αριθ. πρωτ. 101/2019

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

 ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ»

ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΙ  Μ.Κ.Ο.  

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Τ Τ Ε Ι

την  πλήρωση μίας (1) θέσης

ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ/ΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ

ΤΟΠΟΣ Κάριτας Αθήνας – Προσφυγικό Έργο
ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ Υπεύθυνο Έργου

Η ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ είναι Αναγνωρισμένο Φιλανθρωπικό Σωματείο, Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα και Μη Κυβερνητική Οργάνωση. Εδρεύει στην Αθήνα, στην οδό Ομήρου 9. Είναι φορέας της Καθολικής Εκκλησίας στην Αθήνα για την Ποιμαντική της Φιλανθρωπίας, της Αγαθοεργίας και της Κοινωνικής Συμπαράστασης. Εμπνέεται από την Κοινωνική Διδασκαλία της Καθολικής Εκκλησίας,  από τις εμπειρίες και τις ελπίδες των ανθρώπων που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση, υφίστανται στερήσεις, είναι περιθωριοποιημένοι και ζουν σε συνθήκες φτώχειας. Βοηθά χωρίς διακρίσεις άτομα που έχουν ανάγκη, ενεργώντας δυνάμει σχετικής απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου.

 

ΠΡΟΚΗΡΥΤΤΕΙ

 

Την πλήρωση της παρακάτω θέσης εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Έργου με πλήρη απασχόληση:

 

 • «ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ/Η ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ» – μία (1) θέση

 

Περίληψη θέσης εργασίας:

Η ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ υλοποιεί πάντα έργα κοινωνικής πρόνοιας και αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.

Η συγκεκριμένη θέση αφορά σε Πρόγραμμα Στέγασης και Ενσωμάτωσης Δικαιούχων Διεθνούς Προστασίας στην Ελλάδα.

Βασικός στόχος του Έργου είναι η υποστήριξη δικαιούχων διεθνούς προστασίας στην Ελλάδα προκειμένου να διευκολυνθεί η ένταξή τους και η ενσωμάτωσή τους στον κοινωνικό ιστό.

Κύρια καθήκοντα:

Πρωταρχικός ρόλος του/της «Υπεύθυνου/ης Κέντρου Κοινωνικής Ένταξης Δικαιούχων Διεθνούς Προστασίας» είναι η διαχείριση, επίβλεψη και καθοδήγηση της ομάδας έργου του Κέντρου με στόχο την υλοποίηση των δράσεων του Προγράμματος έτσι όπως αυτές σχεδιάζονται από τον Υπεύθυνο Προγράμματος.

Τα καθήκοντα του/της «Υπεύθυνου/ης Κέντρου Κοινωνικής Ένταξης Δικαιούχων Διεθνούς Προστασίας» περιλαμβάνουν, χωρίς να περιορίζονται σε αυτά:

 • Συντονισμός των εκπαιδευτών, των διερμηνέων και του λοιπού προσωπικού του κέντρου και συνεργασία με άλλους φορείς για την βελτιστοποίηση της μαθησιακής διαδικασίας και την ομαλή πρόοδο σχετικά με την ενσωμάτωση των δικαιούχων διεθνούς προστασίας στην κοινωνική ζωή και καθημερινότητα της πόλης φιλοξενίας.
 • Διαχείριση της διοικητικής και οικονομικής δραστηριότητας του Κέντρου, σε συνεργασία με τον Υπεύθυνο Προγράμματος και είναι ο κύριος υπεύθυνος για την ομαλή λειτουργία του Κέντρου και του πλέγματος δράσεων υπό τον τίτλο «Εκπαίδευση».

Πιο συγκεκριμένα μεταξύ των καθηκόντων του/της Υπεύθυνου/ης Κέντρου περιλαμβάνονται:

 • Παρακολούθηση και αξιολόγηση της προόδου του Κέντρου και ανάπτυξη επιμέρους εργαλείων παρακολούθησης.
 • Προγραμματισμός των δράσεων της ομάδας έργου (εκπαιδευτικών, διερμηνέων και υπεύθυνων δημιουργικής απασχόλησης παιδιών) και καταμερισμός εργασιών, σύμφωνα με προγραμματικές δεσμεύσεις, προϋποθέσεις και στόχους.
 • Σύνταξη αναφορών στην Ελληνική και την Αγγλική σε τακτική βάση που ορίζεται σύμφωνα με τις διαδικασίες και τους κανονισμούς της Κάριτας Αθήνας και του Προγράμματος (ημερήσια, εβδομαδιαία, μηνιαία κλπ).
 • Συμμετοχή και εκπροσώπηση της Κάριτας Αθήνας σε συναντήσεις με εξωτερικούς συνεργάτες, με φορείς άλλων τοπικών, εθνικών και διεθνών οργανώσεων σε συνέδρια, ημερίδες, συναντήσεις συντονισμού κ.α.

Βασικές απαιτήσεις

 • Αναγνωρισμένο Πτυχίο Διοίκησης Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων ή Ιδρυμάτων ή Γλωσσικών

Επιστημών.

 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών με εξειδίκευση σε Διεθνή/Ανθρώπινα Δικαιώματα/Διοίκηση στην Εκπαίδευση θα αξιολογηθεί περαιτέρω.
 • Τουλάχιστον τρία (3) έτη εμπειρίας σε αντίστοιχη θέση.
 • Άριστη γνώση χειρισμού της Ελληνικής και Αγγλικής σε γραπτό και προφορικό λόγο. Γνώση της

Γαλλικής γλώσσας θα συνεκτιμηθεί.

 • Εξαιρετική γνώση χειρισμού Η/Υ, προγραμμάτων MS Office και διαδικτυακής πλοήγησης.
 • Άριστη ικανότητα διαχείρισης ομάδων.
 • Απαραίτητη η προϋπηρεσία σε θέση ευθύνης έργου με πρόσφυγες και μετανάστες κατά

προτίμηση σε φορέα υλοποίησης εκπαιδευτικών δράσεων.

 • Πολιτισμική ευαισθησία και άριστες επικοινωνιακές ικανότητες.
 • Ομαδική εργασία, ευελιξία.
 • Ικανότητα εργασίας σε απαιτητικό περιβάλλον.
 • Γνώση λειτουργίας ΜΚΟ
 • Αναλυτική ικανότητα
 • Ικανότητα διαχείρισης χρόνου
 • Οργανωτικές δεξιότητες και ικανότητα διαχείρισης κρίσεων
 • Γνώση και αποδοχή των αρχών και αξιών της ΚΑΡΙΤΑΣ
 • Επιθυμητή η γνώση της Κοινωνικής Διδασκαλίας της Καθολικής Εκκλησίας
 • Ικανότητα να εργαστεί με προθεσμίες και εντός καθορισμένων προτύπων.
 • Έγκυρη άδεια εργασίας στην Ελλάδα

Δυνατότητα για Ταξίδια

Ταξίδια σε περιοχές υλοποίησης των προγραμμάτων στη Νότιο Ελλάδα.

Εργασιακό Περιβάλλον

Η εργασία πραγματοποιείται σε χώρους υλοποίησης των προγραμμάτων στην Πελοπόννησο με βάση την Τρίπολη.

Αίτηση Πρόσληψης

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν το βιογραφικό τους με συνοδευτική επιστολή και απαραίτητα με την ένδειξη ΥΚΚΕ/0619 στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις:

caritasathens@caritasathens.gr  ή caritasref@caritasathens.gr

ή να αποστείλουν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή μέσω courier κλειστό φάκελο που θα περιέχει την αίτησή τους με όλα τα δικαιολογητικά στις διευθύνσεις:

Κάριτας Αθήνας, Ομήρου 9 – 106 72 – Αθήνα ή

Κάριτας Αθήνας – Προσφυγικό Έργο, Καποδιστρίου 52 – 104 32 – Αθήνα.

Οι αιτήσεις των υποψηφίων θα εξετασθούν από την επιτροπή αξιολόγησης και θα κληθούν σε συνέντευξη οι υποψήφιοι που καλύπτουν τις προδιαγραφές της θέσης σύμφωνα με τα τυπικά τους προσόντα. Η επιτροπή αξιολόγησης θα εξετάσει τους υποψήφιους σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής, βάσει του βιογραφικού και της συνέντευξης,  θα προτείνει την λήψη απόφασης στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Καταληκτική προθεσμία παραλαβής των αιτήσεων και των αντίστοιχων δικαιολογητικών είναι η 5η Ιουλίου 2019.

Οι υποψήφιοι που θα κληθούν για συνέντευξη, πρέπει να προσκομίσουν κατά την ημέρα της συνέντευξης:

Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του δηλούντα, ότι:

α) τα στοιχεία που αναφέρονται στη δήλωση είναι ακριβή και αληθή και

β) τα αντίγραφα των τίτλων σπουδών, των άλλων στοιχείων κ.λ.π., είναι ακριβή αντίγραφα από τα αντίστοιχα γνήσια πρωτότυπα έγγραφα.

Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί και που στη συνέχεια θα προσληφθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Κάριτας Αθήνας, υποχρεούται να προσκομίσει φωτοτυπία των πτυχίων, ειδικότητας, μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού ή ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής, αναγνωρισμένου στην Ελλάδα και οποιοδήποτε έγγραφο τεκμηρίωσης των στοιχείων αυτών, καθώς και τυχόν άλλων αποδεικτικών στοιχείων.

Η τήρηση και επεξεργασία των βιογραφικών σημειωμάτων θα γίνει σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί διαχείρισης και προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Η παρούσα Προκήρυξη δημοσιεύεται στο Δελτίο Ημερήσιας Ενημέρωσης (Δ.Η.Ε.) του Γραφείου Τύπου της Ιεράς Συνόδου της Καθολικής Ιεραρχίας Ελλάδας, στα Κοινωνικά Μέσα Δικτύωσης της Κάριτας Αθήνας και σε Ιστοσελίδες ανεύρεσης εργασίας.

Αντίγραφο της παρούσας Προκήρυξης, καθώς και το έντυπο για την συμπλήρωση της αίτησης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν στην ιστοσελίδα της Κάριτας Αθήνας www.caritasathens.gr ή από τα γραφεία της Κάριτας Αθήνας, όλες τις εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας από τις 9:00 – 13:00.

 

Ο Αντιπρόεδρος & Διευθυντής

της Κάριτας Αθήνας

 π. Ιωάννης Πάτσης

ΑΙΤΗΣΗ

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ