ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ: ΟΜΗΡΟΥ 9 ΑΘΗΝΑ - TΗΛ: 210 3626186
 • Αρχική
 • Γνωρίστε μας
 • Κώδικας ηθικής και δεοντολογίας

Κώδικας ηθικής και δεοντολογίας

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

 

Προστασία από Κακοποίηση και Εκμετάλλευση

 • Σκοπός

Η Κάριτας Αθήνας αναγνωρίζει το δικαίωμα των παιδιών και των ευάλωτων ενηλίκων στην προστασία, ανεξάρτητα από το γένος, τη καταγωγή, την κουλτούρα και την αναπηρία. Η Κάριτας Αθήνας αναγνωρίζει τη δυναμική εξουσίας που είναι σύμφυτη με την εργασία με τα παιδιά και τους ευάλωτους ενηλίκους και τη πιθανότητα για κακοποίηση και εκμετάλλευση από ανθρώπους με τους οποίους εργαζόμαστε μαζί.

Η Κάριτας  Αθήνας δεσμεύεται να δημιουργήσει και να διατηρήσει ένα περιβάλλον το οποίο προωθεί τις βασικές αξίες της και να αποτρέπει την κακοποίηση και την εκμετάλλευση όλων των ανθρώπων.

Το Προσωπικό1 της Κάριτας Αθήνας και οι Συνεργάτες2 της οφείλουν να σέβονται  την αξιοπρέπεια όλων των ανθρώπων με τους οποίους έρχονται σε επαφή διασφαλίζοντας ότι η προσωπική και η επαγγελματική τους συμπεριφορά διέπεται από υψηλές προδιαγραφές  σε κάθε περίπτωση. Αναμένεται εξίσου να υπηρετούν με ακεραιότητα και να προωθούν τις σωστές σχέσεις, όταν αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους.

Η Κάριτας Αθήνας αναγνωρίζει τις μοναδικές ανάγκες των παιδιών και των ευάλωτων ενηλίκων και, ως εκ τούτου, δεσμεύεται να δημιουργεί και να διατηρεί ένα περιβάλλον που προστατεύει αυτά τα άτομα.

 • Αντικείμενο

Αυτή η πολιτική ισχύει άμεσα για όλο το Προσωπικό και τους Συνεργάτες της Κάριτας Αθήνας και συμβαδίζει απόλυτα με την Πολιτική Προστασίας Παιδιών και Ευάλωτων Ενηλίκων της Διεθνούς Κάριτας.

 

_________________________________

[1]    Ως Προσωπικό αναφέρονται  υπάλληλοι,  εθελοντές,  ειδικευόμενοι  και  μέλη  της διοίκησης.

2     Ως Συνεργάτες αναφέρονται οι σύμβουλοι και οι εργολάβοι.

 

 

 

 • Προστατεύοντας τα Παιδιά και τους Ευάλωτους Ενήλικες

Η Κάριτας Αθήνας απαγορεύει κάθε είδος εκμετάλλευσης  και κακοποίησης. Πιο συγκεκριμένα:

 • Το Προσωπικό και οι Συνεργάτες της Κάριτας Αθήνας απαγορεύεται να έχουν σεξουαλική (ή ερωτική) επαφή με παιδιά (άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών, ανεξάρτητα από την ηλικία της ενηλικίωσης ή την ηλικία συγκατάθεσης σε τοπικό επίπεδο). Ο λανθασμένος υπολογισμός της ηλικίας ενός παιδιού δεν αποτελεί δικαιολογία.
 • Το Προσωπικό και οι Συνεργάτες της Κάριτας Αθήνας απαγορεύεται να προκαλούν σωματική ή συναισθηματική βλάβη σε παιδιά ή ευάλωτους ενηλίκους.
 • Το Προσωπικό και οι Συνεργάτες της Κάριτας απαγορεύεται να συμμετέχουν σε συναλλαγές που αφορούν χρήματα, εργασία, αγαθά ή  υπηρεσίες σεξ, περιλαμβανομένων σεξουαλικών ευνοιών.
 • Το Προσωπικό και οι Συνεργάτες της Κάριτας Αθήνας απαγορεύεται να έχουν οποιοδήποτε είδος ταπεινωτικής, υποτιμητικής συμπεριφοράς ή συμπεριφοράς εκμετάλλευσης προς παιδιά, γυναίκες και ευάλωτους ενήλικες.
 • Το Προσωπικό και οι Συνεργάτες της Κάριτας Αθήνας δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν την ισχύ τους ή τη θέση τους για να μην παρέχουν τη βοήθεια ή τις υπηρεσίες τους ή να δείχνουν προνομιακή μεταχείριση.
 • Το Προσωπικό και οι Συνεργάτες της Κάριτας Αθήνας απαγορεύεται να χρησιμοποιούν την ισχύ τους ή τη θέση τους ώστε να ζητούν ή να απαιτούν πληρωμή, προνόμια ή οποιοδήποτε άλλο όφελος.
 • Το Προσωπικό και οι Συνεργάτες της Κάριτας Αθήνας απαγορεύεται να συμμετέχουν σε κάθε είδους εμπορία ανθρώπων .

            Στο ίδιο πνεύμα, το Προσωπικό και οι Συνεργάτες της Κάριτας Αθήνας αποθαρρύνονται έντονα να έχουν σεξουαλικές (ή ερωτικές) επαφές με ανθρώπους με τους οποίους εργάζονται μαζί, δεδομένου ότι βασίζονται στην εγγενώς άνιση δυναμική εξουσίας. Τέτοιες σχέσεις αντιβαίνουν στις αρχές και τις αξίες της Κάριτας και υπονομεύουν την αξιοπιστία και την ακεραιότητα του έργου της.

 • Ευθύνη για αναφορά/καταγγελία

Το Προσωπικό και οι Συνεργάτες της Κάριτας Αθήνας είναι υποχρεωμένοι να αναφέρουν οποιαδήποτε ανησυχία ή υποψία εκμετάλλευσης και κακοποίησης ενός παιδιού ή ευάλωτου ενήλικα. Παράλειψη υποβολής αναφοράς/καταγγελίας μπορεί να θέσει το θύμα και την Κάριτας σε κίνδυνο και συνιστά παραβίαση της παρούσας Πολιτικής Προστασίας  και του Κώδικα Δεοντολογίας της Κάριτας Αθήνας.

Το Προσωπικό και οι Συνεργάτες της Κάριτας Αθήνας πρέπει να αναφέρουν τις ανησυχίες προσωπικού άλλου οργανισμού που δεν είναι μέλος Κάριτας, μέσω καθιερωμένων μηχανισμών αναφοράς/καταγγελίας.

 • Πρόληψη

Η Κάριτας Αθήνας εφαρμόζει τα υψηλότερα πρότυπα για το ανθρώπινο δυναμικό και τις προσλήψεις για να προστατεύσει τους ανθρώπους με τους οποίους εργαζόμαστε ενάντια στην εκμετάλλευση και την κακοποίηση.  

Αυτό περιλαμβάνει:

 • Ασφαλή πρόσληψη - συστάσεις και εξέταση των υποψήφιων με έμφαση στο άψογο ιστορικό κατά την εκτέλεση των εργασιών τους σύμφωνα με τον Κώδικα Συμπεριφοράς. Η Κάριτας Αθήνας συμμορφώνεται με το σύστημα αναφοράς ανά τομέα που ονομάζεται "σύστημα γνωστοποίησης παραπτωμάτων μεταξύ των υπηρεσιών".

 

 • Εισαγωγή – όλο το προσωπικό έχει ολοκληρώσει τη διαδικασία ενημέρωσης σχετικά με τον Κώδικα Δεοντολογίας, την Πολιτική και Διαδικασίες Αναφορών/Καταγγελιών, την Πολιτική της Κάριτας Αθήνας για την Προστασίας Παιδιών και Ευάλωτων Ενηλίκων, τα Πρότυπα Συμπεριφοράς προς τα Παιδιά και Λεξικό Όρων.
 • Αποδοχή - Όλοι οι υπάλληλοι διαβάζουν, κατανοούν και υπογράφουν την Πολιτική της Κάριτας Αθήνας για την Προστασία Παιδιών και Ευάλωτων Ενηλίκων και τον Κώδικα Δεοντολογίας.
 • Προστασία προσωπικών δεδομένων

Η Κάριτας Αθήνας δεσμεύεται να εφαρμόζει τα υψηλότερα επίπεδα προστασίας κατά την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. Προσωπικές πληροφορίες που αποκτώνται κατά τη διάρκεια ερευνών σχετικά με την παραβίαση του Κώδικα Δεοντολογίας και την Πολιτική της Κάριτας Αθήνας για την Προστασία  Παιδιών και Ευάλωτων Ενηλίκων θα χρησιμοποιούνται σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό 2016/679 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Προστασία Δεδομένων για την προστασία Φυσικών Προσώπων αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων.

 

 

Εγκεκριμένο από το Διοικητικό Συμβούλιο της Κάριτας Αθήνας- Αρ. απόφασης 333.1/30.5.2019

 

Παραρτήματα:

Παράρτημα I   – Λεξικό Όρων

Παράρτημα II  – Πρότυπα συμπεριφοράς προς τα παιδιά

Παράρτημα III – Έντυπο Αποδοχής

Παράρτημα IV – Έντυπο Αναφοράς/Καταγγελίας

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΕΝΗΛΗΚΩΝ

Παράρτημα I – Λεξικό Όρων

ΠΑΙΔΙ:

Κάθε άτομο ηλικίας κάτω των 18 ετών. Η Εθνική νομοθεσία ή τα τοπικά έθιμα μπορεί να χρησιμοποιούν διαφορετικό ορισμό. Παρόλα αυτά, η θέση της Κάριτας είναι ότι όλα τα άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών πρέπει να λαμβάνουν ισότιμη προστασία ανεξάρτητα από τα τοπικά όρια ενηλικίωσης.

ΕΥΑΛΩΤΟΣ ΕΝΗΛΙΚΑΣ:

Ευάλωτοι ενήλικες είναι άτομα ηλικίας άνω των 18 ετών τα οποία διατρέχουν υψηλό κίνδυνο σοβαρής βλάβης λόγω παραγόντων όπως φύλο, ηλικία, πνευματική ή σωματική υγεία ή ως αποτέλεσμα φτώχειας, ανισότητας ή εμπειρίας εκτοπίσεων ή κρίσεων. 

 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ:

Η ευθύνη που έχουν οι Οργανώσεις να διασφαλίζουν ότι το προσωπικό τους και τα προγράμματά τους προάγουν την ευημερία των παιδιών και των ευάλωτων ενηλίκων και δεν τους εκθέτουν σε κίνδυνο βλάβης ή κακοποίησης. Η Προστασία από τη Σεξουαλική Εκμετάλλευση και Κακοποίηση  (ΠΣΕΕ)  και η παιδική προστασία  εμπίπτουν  σ’ αυτό το γενικό όρο.

ΠΡΟΛΗΨΗ:

Η ευθύνη και τα μέτρα που λαμβάνονται για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της εκμετάλλευσης ενός παιδιού ή ευάλωτου ενήλικα. Αυτό περιλαμβάνει την ευαισθητοποίηση, την προώθηση της κατάρτισης, τον εντοπισμό και την ανταπόκριση σε όλες τις καταγγελίες, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των δομών προστασίας και την ανάληψη προσωπικής ευθύνης.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ:

Η προστασία του παιδιού αφορά την πρόληψη και την αντιμετώπιση της βίας, της εκμετάλλευσης και της κακοποίησης παιδιών, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής εκμετάλλευσης και κακοποίησης, της εμπορίας ανθρώπων, της παιδικής εργασίας και επιβλαβών παραδοσιακών πρακτικών. Αποτελεί μέρος του ευρύτερου χώρου εργασίας ο οποίος είναι γνωστός ως Προστασία.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ (ΠΣΕΕ)  :

Όλα τα μέτρα που προστατεύουν άτομα κοινοτήτων που έχουν πληγεί από κρίση, από τη σεξουαλική εκμετάλλευση και την κακοποίηση από το προσωπικό (π.χ. ΜΚΟ, ΟΗΕ και άλλους Φορείς).

ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ:

Κάθε ενέργεια ή αδράνεια που προκαλεί βλάβη σε άλλο άτομο. Μπορεί να περιλαμβάνει σωματική κακοποίηση, συναισθηματική κακοποίηση, σεξουαλική κακοποίηση και παραμέληση. Περιλαμβάνει επίσης κατάχρηση σε απευθείας σύνδεση και / ή μέσω ασύρματης τεχνολογίας. Υπάρχουν διάφορες μορφές κακοποίησης, όπως:

 1. Σεξουαλική κακοποίηση: Κάθε πραγματοποιούμενη ή επίφοβη πράξη βίας με σκοπό το σεξ  που διαπράττεται κατά ενός παιδιού ή ενήλικα, είτε με εξαναγκασμό είτε υπό άνισες ή καταναγκαστικές συνθήκες. Παραδείγματα σεξουαλικής κακοποίησης είναι ο βιασμός, η καταχρηστική σεξουαλική επαφή  όπως ανεπιθύμητα αγγίγματα και η ανέπαφη σεξουαλική  κακοποίηση όπως μηνύματα με ερωτικό περιεχόμενο και λεκτική ή σεξουαλική παρενόχληση. 
 2. Σωματική κακοποίηση: Η πραγματοποιημένη ή πιθανή σωματική βλάβη σε παιδί ή ενήλικα, όπως χτυπήματα, κλωτσιές, τράνταγμα, όταν υπάρχει σαφής γνώση ή εύλογη υποψία ότι η βλάβη προκλήθηκε ή δεν αποτράπηκε.
 3. Συναισθηματική κακοποίηση: Βλάβη που προκλήθηκε από επίμονη ή σοβαρή συναισθηματική κακομεταχείριση ή απόρριψη, όπως ταπεινωτικές τιμωρίες, απειλές, εκφοβισμός και στέρηση φροντίδας και αγάπης.
 4. Παραμέληση: Όταν δεν ικανοποιούνται βασικές ανάγκες όπως τροφή, θέρμανση και ιατρική φροντίδα ή όταν υπάρχει ανεπάρκεια στην πρόληψη έκθεσης σε οποιοδήποτε μορφή κινδύνου.

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ:

Κάθε πραγματική κατάχρηση ή απόπειρα κατάχρησης λόγω ευάλωτης θέσης,, διαφοράς εξουσίας ή σχέσης εμπιστοσύνης με σκοπό χρηματικό, κοινωνική ή πολιτικό κέρδος. Υπάρχουν διάφορες μορφές εκμετάλλευσης που περιλαμβάνουν:

 1. Σεξουαλική Εκμετάλλευση: Κάθε πραγματοποιημένη κακοποίηση λόγω ευάλωτης θέσης, διαφοράς εξουσίας ή εμπιστοσύνης με σκοπό το σεξ, συμπεριλαμβανομένων μεταξύ άλλων, χρηματικό, κοινωνικό ή πολιτικό κέρδος μέσω της σεξουαλικής εκμετάλλευσης κάποιου ατόμου.
 2. Παιδική Εργασία: Ο όρος «παιδική εργασία» αναφέρεται γενικά σε κάθε οικονομική δραστηριότητα που ασκείται από ένα άτομο ηλικίας κάτω των 15 ετών.
 3. Εμπορία ανθρώπων: Η στρατολόγηση, μετακίνηση, μεταφορά, υπόθαλψη ή υποδοχή παιδιών ή ευάλωτων ενηλίκων με σκοπό την εκμετάλλευση για εργασία, πορνεία ή σεξουαλική εκμετάλλευση.
 4. Σεξ ως μέσο επιβίωσης: Παρουσιάζεται όταν ένα παιδί ή ευάλωτος ενήλικας που ζει σε συνθήκες φτώχειας ή έκτακτης ανάγκης επιλέγει να συμμετέχει ή να εξαναγκαστεί σε σεξουαλική εκμετάλλευση ως έσχατη λύση επιβίωσης. Πρόκειται για σεξ συναλλαγής προκειμένου να ανταλλαχθεί με τροφή, νερό, φάρμακα, στέγη, χρήματα και κάθε άλλο είδος βασικής ανάγκης για την ανθρώπινη επιβίωση.

ΥΠΟΠΤΟΣ:

Ένα άτομο το οποίο είναι ύποπτο ότι έχει κακοποιήσει, εκμεταλλευτεί ή εν γνώσει του έχει επιτρέψει την κακομεταχείριση ενός παιδιού ή ευάλωτου ενήλικα. Τέτοιου είδους κακοποίηση ή εκμετάλλευση μπορεί να προκαλέσει σωματική, σεξουαλική, συναισθηματική, ψυχολογική ή άλλη βλάβη σε ένα άτομο. Έρευνα θα καθορίσει αν ο ύποπτος είναι ένοχος ή αθώος.

ΚΑΤΑΓΓΕΛΩΝ:

Ένα άτομο που εντοπίζει και αναφέρει ύποπτα περιστατικά κακοποίησης ή εκμετάλλευσης ενός παιδιού ή ευάλωτου ενήλικα. Όλο το Προσωπικό της Κάριτας Αθήνας και γενικά όλοι όσοι εργάζονται σε αυτήν, υποχρεούνται να αναφέρουν /καταγγέλλουν οποτεδήποτε εγείρεται μια υποψία κακοποίησης ή εκμετάλλευσης που εμπλέκει Προσωπικό της Κάριτας Αθήνας ή άλλους εργαζόμενους στο ανθρωπιστικό πεδίο, ακόμα και όταν δεν υπάρχουν διαθέσιμα όλα τα αποδεικτικά στοιχεία.

 

 

Παράρτημα II – Πρότυπα Συμπεριφοράς προς τα Παιδιά της Κάριτας Αθήνας

Το Προσωπικό[1] και οι Συνεργάτες[2] της Κάριτας Αθήνας πρέπει να έχουν επίγνωση του λεξιλογίου, των ενεργειών και των σχέσεων που αναπτύσσουν με παιδιά και να τα προστατεύουν από κινδύνους. Το προσωπικό και οι συνεργάτες πρέπει  να φροντίζουν ανά πάσα στιγμή για τη διατήρηση της αξιοπρέπειας κάθε παιδιού και να συμπεριφέρονται σε όλα τα παιδιά με σεβασμό.     Η παρακάτω σύνοψη περιγράφει την πρέπουσα συμπεριφορά όλου του Προσωπικού και των Συνεργατών της Κάριτας Αθήνας, όταν αλληλοεπιδρούν  με παιδιά (οποιοδήποτε άτομο ηλικίας κάτω των 18 ετών).

Προσωπικό και συνεργάτες της Κάριτας Αθήνας:

 

ΠΡΕΠΕΙ

ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ

1.                Να συμπεριφέρονται κατά τρόπο που συνάδει με τις αξίες της Κάριτας, με τον Κώδικα Συμπεριφοράς και τον Κώδικα Δεοντολογίας της Κάριτας Αθήνας.

2.                Να συμπεριφέρονται σε όλα τα παιδιά και τις οικογένειές τους με σεβασμό, ανεξαρτήτως φυλής, χρώματος, φύλου, γλώσσας, θρησκείας, πολιτικών ή άλλων πεποιθήσεων, υπηκοότητας, εθνικής ή κοινωνικής καταγωγής, ιδιοκτησίας, αναπηρίας, τόπου γέννησης ή άλλης κατάστασης.

3.                Να ακούν με προσοχή τα παιδιά.

4.                Να παρέχουν στα παιδιά φιλόξενο, ασφαλές και χωρίς αποκλεισμούς περιβάλλον που αποτρέπει κάθε είδους κακοποίηση και εκμετάλλευση.

5.                Να είναι προσεκτικοί όταν βρίσκονται κοντά στα παιδιά (π.χ. φρασεολογία, συζητήσεις, άγγιγμα, χειρονομίες).

6.                Να σέβονται τις πολιτισμικές διαφορές που δε βλάπτουν τα παιδιά.

7.                Να υπάρχει διαφάνεια στις ενέργειες και στη διαμονή τους.

8.                Να υπάρχει παρών τουλάχιστον άλλος ένας ενήλικας όταν βρίσκονται με ένα παιδί και σε κατ’ ιδίαν συναντήσεις θα πρέπει να είναι συνετοί και διακριτικοί.

9.                Να φροντίζουν ώστε, όταν μετακινείται ένα παιδί, να είναι παρών ένας υπεύθυνος ενήλικας. Και αν αυτό δεν είναι δυνατό, να έχουν την κατάλληλη άδεια.

10.              Να αναφέρουν την όποια ανησυχία για παιδική κακοποίηση ή εκμετάλλευση.

11.              Να αποκαλύπτουν όλες τις κατηγορίες και καταδίκες που συνδέονται με την παιδική εκμετάλλευση.

12.                   Να συμμορφώνονται με τη σχετική νομοθεσία της χώρας.

13.                   Να εξασφαλίζουν ότι κατά την επαφή με παιδιά υπάρχει επιτήρηση, συνοδεία ή τουλάχιστον οπτική ή τουλάχιστον οπτική επαφή με άλλους ενήλικες.

1.      Να χτυπούν και να κακοποιούν σωματικά τα παιδιά (ακόμα κι αν είναι πολιτισμικά αποδεκτό).

2.      Να κακοποιούν συναισθηματικά ή λεκτικά ένα παιδί.

3.      Να είναι σκληροί προς τα παιδιά. Αν κάποιο παιδί εκφράζει δυσφορία, να σταματούν αμέσως.

4.      Να έχουν σεξουαλική (ή ερωτική) επαφή ή να εμπλέκονται σε κάθε είδους σεξουαλική (ή ερωτική) πράξη με ένα παιδί, ακόμα και ανάρμοστα αγγίγματα.

5.      Να στέλνουν υποτιμητικά ή επιβλαβή γραπτά ή προφορικά μηνύματα σε ένα παιδί, όπως σεξουαλικού περιεχομένου ή πορνογραφικό υλικό.

6.      Να χρησιμοποιούν υπολογιστές, κινητά τηλέφωνα, βιντεοκάμερες ή κοινωνικά μέσα για την εκμετάλλευση ή την παρενόχληση παιδιών ή την πρόσβαση, τη λήψη ή τη διανομή υλικού εκμετάλλευσης παιδιών.

7.      Να προσλαμβάνουν παιδιά.

8.      Να ενθαρρύνουν ένα παιδί να συναντηθεί μαζί τους εκτός των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την εργασία.

9.      Να παίρνουν παιδιά στο σπίτι τους.

10.    Να βρίσκονται μόνοι τους με ένα παιδί (μπορεί να υπάρξουν εξαιρέσεις).

11.    Να κάνουν πράγματα προσωπικής φύσης για ένα παιδί που το ίδιο  μπορεί να κάνει μόνο του.

12.    Να δείχνουν εύνοια.

13.    Να είναι υπό την επήρεια αλκοόλ ή ναρκωτικών όταν βρίσκονται με παιδιά.

 

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΕΝΗΛΗΚΩΝ

Παράρτημα III – Έντυπο Αποδοχής

Όλο το Προσωπικό1 και οι Συνεργάτες2 της Κάριτας Αθήνας οφείλουν να διαβάσουν, να υπογράψουν και να τηρούν την Πολιτική της Κάριτας Αθήνας για την Προστασία Παιδιών και Ευάλωτων Ενηλίκων, η οποία απαγορεύει την κακοποίηση και την εκμετάλλευση ενός παιδιού ή ευάλωτου ενήλικα.

                                                         =======================================

Κατανοώ τη δέσμευση της Κάριτας Αθήνας να προστατεύει τα δικαιώματα και την αξιοπρέπεια των παιδιών και των ευάλωτων ενηλίκων και να τους προστατεύει από κακοποίηση και κατάχρηση, όπως ορίζεται σαφώς στην Πολιτική της Κάριτας Αθήνας για την Προστασία Παιδιών και Ευάλωτων Ενηλίκων.

Έχω διαβάσει τα σχετικά κείμενα που καθορίζουν την Πολιτική της Κάριτας Αθήνας για την  Προστασία Παιδιών και Ευάλωτων Ενηλίκων στο σύνολό της και έχω κατανοήσει τα ακόλουθα:

 • Τους ορισμούς της κακοποίησης και της εκμετάλλευσης.
 • Ότι είμαι υποχρεωμένος/νη να αναφέρω την κακοποίηση ή την εκμετάλλευση ενός παιδιού ή ευάλωτου ενήλικα.
 • Πώς να κάνω την αναφορά/καταγγελία, σύμφωνα με τις διαδικασίες αναφοράς/καταγγελίας διατηρώντας την εχεμύθεια.
 • Ότι είμαι υποχρεωμένος/νη να τηρήσω τα πρότυπα συμπεριφοράς που περιγράφονται στην Πολιτική της Κάριτας για την Προστασία Παιδιών και Ευαίσθητων Ενηλίκων της και στον Κώδικα Δεοντολογίας της Κάριτας αυτής.
 • Ότι είμαι υποχρεωμένος/νη να ολοκληρώσω την εισαγωγή στον Κώδικα Δεοντολογίας,  την Πολιτική Προστασίας Παιδιών και Ευάλωτων Ενηλίκων, την Πολιτική και Διαδικασίες Διαχείρισης Αναφορών/ Καταγγελιών της Κάριτας Αθήνας και ότι είμαι εξοικειωμένος/νη με τα αντίστοιχα έγγραφα συμπεριλαμβανομένων των εξής:
 • Κώδικας Δεοντολογίας της Κάριτας Αθήνας
 • Πολιτική και Διαδικασίες Διαχείρισης Αναφορών/Καταγγελιών της Κάριτας Αθήνας
 • Παράρτημα I- Λεξικό Όρων
 • Παράρτημα II- Πρότυπα Συμπεριφοράς προς τα Παιδιά
 • Ότι αν έχω οποιεσδήποτε ερωτήσεις, είναι δική μου ευθύνη να ρωτήσω τον Προϊστάμενό μου ή το Προσωπικό του Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών και Ανθρώπινου Δυναμικού που θα έχει οριστεί.       
 • Ότι η παραβίαση αυτής της Πολιτικής της Κάριτας Αθήνας και η παράλειψη αναφοράς/καταγγελίας, μπορεί να οδηγήσει σε πειθαρχικές ενέργειες, μεταξύ των οποίων και τη λύση συνεργασίας με την Κάριτας Αθήνας ή την απόλυση από αυτήν.

 

…………………………………………………………………………………..                                     …………………………..

             Ονοματεπώνυμο και Υπογραφή                                                                   Ημερομηνία   

             Υπαλλήλου/Συνεργάτη/Εθελοντή

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΕΝΗΛΗΚΩΝ

Παράρτημα IV - Έντυπο Αναφοράς /Καταγγελίας

Υποψία Κακοποίησης ή Εκμετάλλευσης Παιδιού ή Ευάλωτου Ενήλικα

Οδηγίες

Οποιαδήποτε υποψία ή ανησυχία κακοποίησης ή εκμετάλλευσης παιδιού ή ευάλωτου ενήλικα που εμπλέκει Προσωπικό1 της Κάριτας Αθήνας και Συνεργάτες2 της πρέπει να αναφέρεται/καταγγέλλεται  όπως απαιτείται  από την Πολιτική και Διαδικασίες Διαχείρισης Αναφορών/Καταγγελιών και την Πολιτική της Κάριτας Αθήνας για την Προστασία Παιδιών και Ευάλωτων Ενηλίκων.

Αν δεν έχετε τη δυνατότητα να συμπληρώσετε όλα τα πεδία, συμπληρώστε όσα γνωρίζετε. Αν υπάρχουν περισσότερα του ενός θύματα, παρακαλούμε συμπληρώστε ξεχωριστό έντυπο για το καθένα από αυτά. Η ταυτότητά σας δε θα αποκαλυφθεί παρά μόνο με βάση την αρχή αναγνώρισης.                      

Εάν πιστεύετε ότι επίκειται κίνδυνος για εσάς τον ίδιο/την ίδια ή οποιοδήποτε άλλο εμπλεκόμενο μέρος, θα πρέπει να  ειδοποιείτε αμέσως τον άμεσα επιβλέποντα της εργασίας/έργου/δραστηριότητας σας.

Εάν υπάρχει άμεση απειλή για τη ζωή κάποιου ή αν απαιτείται επείγουσα βοήθεια, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τις τοπικές Αρχές και να ενημερώσετε αμέσως την τοπική ανώτατη Διοίκησή σας.                

Ο σκοπός αυτού του Εντύπου Αναφοράς/Καταγγελίας είναι να καταγραφεί οποιαδήποτε ύποπτη ενέργεια κακοποίησης ή εκμετάλλευσης ώστε η Κάριτας Αθήνας να αξιολογήσει και να καθορίσει τα επόμενα βήματα.

 

ΑΝΑΦΟΡΑ/ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ:      

Ο/Η  Αναφέρων/Αναφέρουσα / Καταγγέλλων/Καταγγέλλουσα επιθυμεί να δώσει τα στοιχεία του/της

o Ναι                                o Όχι

Αν ναι, ο Αναφέρων/η Αναφέρουσα / Καταγγέλλων/Καταγγέλλουσα συμπληρώνει όνομα και στοιχεία επικοινωνίας:

Όνομα: ________________________________________________________________________

Επώνυμο: ______________________________________________________________________

Τηλέφωνο(σημειώστε κωδικό χώρας και πόλης): ____________________________________

Άλλο τηλέφωνο: ________________________________________

Email: ______________________________________

Όνομα της Οργάνωσης: ________________________ Τίτλος Εργασίας: ______________________

 

 

 

 

 

 

________________________________

[1] Ως Προσωπικό αναφέρονται υπάλληλοι, εθελοντές, ειδικευόμενοι και μέλη της διοίκησης.

2 Ως Συνεργάτες αναφέρονται οι σύμβουλοι και οι εργολάβοι.

 

 

ΘΥΜΑ:

Το θύμα είναι παιδί ή ενήλικας;

o Παιδί                      o Ενήλικας

Στοιχεία Θύματος:

Όνομα: ________________________________________________________________________

Επώνυμο: ______________________________________________________________________

Υποκοριστικό: __________________________________________________________________

Άγνωστος o (Αν δεν μπορείτε να δώσετε στοιχεία του θύματος, σημειώστε Άγνωστος)

Ηλικία (κατά προσέγγιση) : ____________________           Φύλο:  _________________________

Ο όρος Παιδί αναφέρεται σε κάθε άτομο ηλικίας κάτω των 18 ετών.

Περιθάλπων/πουσα / Κηδεμόνας / Συγγενής:

Όνομα: ________________________________________________________________________

Επώνυμο: ______________________________________________________________________

Άγνωστος o

(Αν δεν μπορείτε να δώσετε στοιχεία του Φροντιστή/Κηδεμόνα/Συγγενή, σημειώστε Άγνωστος)

Διεύθυνση: ____________________________________________________       

(Παραδείγματα: χωριό, οδός, πόλη, οικία, κτίριο)

   Τηλέφωνο (σημειώστε κωδικό χώρας και πόλης):  ____________________________________

   Άλλο τηλέφωνο: ________________________________________

   Email: _________________________________________

Ηλικία (κατά προσέγγιση) : _________________________

Φύλο:  _________________________

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ

Είδος Συμβάντος:

(Επιλέξτε όσα ταιριάζουν)

o Σεξουαλική Κακοποίηση (π.χ. χάδια, φιλιά, σεξουαλική δραστηριότητα χωρίς επαφή, βιασμός)

oΕκμετάλλευση (π.χ. σωματεμπορία, εξώθηση στην πορνεία, σεξ ως μέσο επιβίωσης, παιδική εργασία)

o  Συναισθηματική Κακοποίηση (π.χ. εκφοβισμός, απειλές, ταπείνωση, παρενόχληση)

o  Σωματική Κακοποίηση (π.χ. χτυπήματα, κλωτσιές, τραντάγματα)

o Άλλο (Προσδιορίστε) ____________________________________________________

Τοποθεσία:

Διεύθυνση/Τοποθεσία συμβάντος: ___________________________________________

(χωριό, οδός, πόλη, οικία, κτίριο)

Χώρα: ______________________                

   Ημερομηνίες:

Κατά προσέγγιση Ημερομηνία του Συμβάντος: Ημέρα___ Μήνας____ Έτος_______

Ημερομηνία Καταγγελίας: Ημέρα___ Μήνας ____Έτος_______

Σωματική και Συναισθηματική Κατάσταση:

Σωματική και συναισθηματική κατάσταση του θύματος

(Επιλέξτε όσα ταιριάζουν)

o  Κοψίματα, μελανιές, μώλωπες, εκδορές

o  Αλλαγές συμπεριφοράς (π.χ. θυμός, κλάμα, παρεκτροπή, απόσυρση, ξαφνική ασθένεια)

o  Άλλο

Παρακαλούμε περιγράψτε περαιτέρω τη σωματική και συναισθηματική κατάσταση του θύματος.

_______________________________________________________________________________

Ειδικές Ανάγκες ή Αναπηρία:

Το θύμα είναι άτομο με ειδικές ανάγκες ή αναπηρία;

o Ναι                                o Όχι                          o Δε γνωρίζω

Αν ναι, περιγράψτε την ειδική ανάγκη ή την αναπηρία.

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

   Διαπίστωση:

Με ποιο τρόπο ο Αναφέρων/ η Αναφέρουσα / Καταγγέλλων / Καταγγέλλουσα  αντιλήφθηκε αυτό το συμβάν;

o  Μάρτυρας           o  Άλλο (περιγράψτε) ___________________________________________

Ασφάλεια του Θύματος:

Το θύμα βρισκόταν σε άμεσο κίνδυνο και πριν από τη συμπλήρωση αυτού του εντύπου;

o Ναι     o Όχι

Είχαν ενημερωθεί (όπως προβλέπεται) οι αρμόδιες αρχές και τα ανώτερα στελέχη ;

o Ναι     o Όχι

Παρακαλούμε δώστε περαιτέρω πληροφορίες: ________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

ΥΠΟΠΤΟΣ:

Όνομα:      ___________________________________________________________________

Επώνυμο:      ___________________________________________________________________

Άγνωστος o (Αν δε γνωρίζετε την ταυτότητα του υπόπτου, σημειώστε Άγνωστος)

Τηλέφωνο (συμπεριλάβετε κωδικό πόλης και χώρας):__________________________________

Άλλο τηλέφωνο:________________________________

Email: ______________________________________________

Ηλικία (κατά προσέγγιση) :______________________________       

Φύλο:  ______________________

Φυσική Περιγραφή του Υπόπτου:

_______________________________________________________________________________

Διεύθυνση:___________________________________       Άγνωστη o  

(Παραδείγματα: χωριό, οδός, πόλη, οικία, κτίριο)

Όνομα της Οργάνωσης: __________________________________________________________

Τίτλος Εργασίας: __________________

ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Υπάρχουν άλλα άτομα που διαθέτουν περαιτέρω πληροφορίες;

o   Ναι   o  Όχι

Αν ναι, αναφέρετε λεπτομέρειες:

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________

 

 

 

Σχετική επί του παρόντος εγγράφου είναι η Αριθ. 331.1/30.5.2019 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κάριτας Αθήνας.

 

 

 

[1] Ως Προσωπικό αναφέρονται υπάλληλοι, εθελοντές, ειδικευόμενοι και μέλη της διοίκησης της Κάριτας Αθήνας.

[2] Ως Συνεργάτες αναφέρονται οι σύμβουλοι και οι εργολάβοι της Κάριτας Αθήνας.

Η Κάριτας Αθήνας είναι σωματείο Μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα (MKO), αναγνωρισμένο από το κράτος, μέλος της Κάριτας Ελλάς (που αποτελεί σκέλος της Caritas Europa και της Caritas Internationalis, της Φιλανθρωπικής Οργάνωσης της Καθολικής Εκκλησίας, με ενεργό δράση σε περισσότερες από 165 χώρες στον κόσμο)

Στοιχεία Επικοινωνίας

Κάριτας Αθήνας
Ομήρου 9, 106 72 Αθήνα
Τηλ. / Φαξ: (+30) 210 3626 186
Εmail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Ώρες γραφείου:
Δευτέρα έως Παρασκευή: 08.30 – 16.00

Τομέας Προσφυγικού Έργου
Καποδιστρίου 52, 104 32 Αθήνα
Τηλ.: (+30) 210 5246 637 & (+30) 210 5249 564
Φαξ: 210 5246 646
email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Ώρες γραφείου:
Δευτέρα έως Παρασκευή: 08.00 – 16.00

Κέντρο Συμβουλευτικής
Καποδιστρίου 52, 104 32 - Αθήνα
Τηλ: (+30) 210 5246 637 & (+30) 210 5249 564
e-mail: socialservices@caritasathens.gr 
Ώρες γραφείου:
Δευτέρα έως Παρασκευή: 08.00 – 16.00 (κατόπιν ραντεβού)


Caritas Athens Greece © 2019 All rights reserved.