ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ: ΟΜΗΡΟΥ 9 ΑΘΗΝΑ - TΗΛ: 210 3626186
 • Αρχική
 • Γνωρίστε μας
 • Πολιτική για τη διασφάλιση και προστασία παιδιών και ευάλωτων ενηλίκων

Πολιτική για τη διασφάλιση και προστασία παιδιών και ευάλωτων ενηλίκων

Προστασία από Κακοποίηση και Εκμετάλλευση

 • Σκοπός

Η Κάριτας Αθήνας αναγνωρίζει το δικαίωμα των παιδιών και των ευάλωτων ενηλίκων στην προστασία, ανεξάρτητα από το γένος, την καταγωγή, την κουλτούρα και την αναπηρία. Η Κάριτας Αθήνας αναγνωρίζει τη δυναμική εξουσίας που είναι σύμφυτη με την εργασία με τα παιδιά και τους ευάλωτους ενηλίκους και την πιθανότητα για κακοποίηση και εκμετάλλευση από ανθρώπους με τους οποίους εργαζόμαστε μαζί.

Η Κάριτας  Αθήνας δεσμεύεται να δημιουργήσει και να διατηρήσει ένα περιβάλλον το οποίο προωθεί τις βασικές αξίες της και να αποτρέπει την κακοποίηση και την εκμετάλλευση όλων των ανθρώπων.

Το Προσωπικό1 της Κάριτας Αθήνας και οι Συνεργάτες2 της οφείλουν να σέβονται  την αξιοπρέπεια όλων των ανθρώπων με τους οποίους έρχονται σε επαφή διασφαλίζοντας ότι η προσωπική και η επαγγελματική τους συμπεριφορά διέπεται από υψηλές προδιαγραφές  σε κάθε περίπτωση. Αναμένεται εξίσου να υπηρετούν με ακεραιότητα και να προωθούν τις σωστές σχέσεις, όταν αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους.

Η Κάριτας Αθήνας αναγνωρίζει τις μοναδικές ανάγκες των παιδιών και των ευάλωτων ενηλίκων και, ως εκ τούτου, δεσμεύεται να δημιουργεί και να διατηρεί ένα περιβάλλον που προστατεύει αυτά τα άτομα.

1.2 Αντικείμενο

Αυτή η πολιτική ισχύει άμεσα για όλο το Προσωπικό και τους Συνεργάτες της Κάριτας Αθήνας και συμβαδίζει απόλυτα με την Πολιτική Προστασίας Παιδιών και Ευάλωτων Ενηλίκων της Διεθνούς Κάριτας.

 

 • Προστατεύοντας τα Παιδιά και τους Ευάλωτους Ενήλικες

Η Κάριτας Αθήνας απαγορεύει κάθε είδος εκμετάλλευσης  και κακοποίησης. Πιο συγκεκριμένα:

 • Το Προσωπικό και οι Συνεργάτες της Κάριτας Αθήνας απαγορεύεται να έχουν σεξουαλική (ή ερωτική) επαφή με παιδιά (άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών, ανεξάρτητα από την ηλικία της ενηλικίωσης ή την ηλικία συγκατάθεσης σε τοπικό επίπεδο). Ο λανθασμένος υπολογισμός της ηλικίας ενός παιδιού δεν αποτελεί δικαιολογία.
 • Το Προσωπικό και οι Συνεργάτες της Κάριτας Αθήνας απαγορεύεται να προκαλούν σωματική ή συναισθηματική βλάβη σε παιδιά ή ευάλωτους ενηλίκους.
 • Το Προσωπικό και οι Συνεργάτες της Κάριτας απαγορεύεται να συμμετέχουν σε συναλλαγές που αφορούν χρήματα, εργασία, αγαθά ή  υπηρεσίες σεξ, περιλαμβανομένων σεξουαλικών ευνοιών.
 • Το Προσωπικό και οι Συνεργάτες της Κάριτας Αθήνας απαγορεύεται να έχουν οποιοδήποτε είδος ταπεινωτικής, υποτιμητικής συμπεριφοράς ή συμπεριφοράς εκμετάλλευσης προς παιδιά, γυναίκες και ευάλωτους ενήλικες.
 • Το Προσωπικό και οι Συνεργάτες της Κάριτας Αθήνας δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν την ισχύ τους ή τη θέση τους για να μην παρέχουν τη βοήθεια ή τις υπηρεσίες τους ή να δείχνουν προνομιακή μεταχείριση.
 • Το Προσωπικό και οι Συνεργάτες της Κάριτας Αθήνας απαγορεύεται να χρησιμοποιούν την ισχύ τους ή τη θέση τους ώστε να ζητούν ή να απαιτούν πληρωμή, προνόμια ή οποιοδήποτε άλλο όφελος.
 • Το Προσωπικό και οι Συνεργάτες της Κάριτας Αθήνας απαγορεύεται να συμμετέχουν σε κάθε είδους εμπορία ανθρώπων .

            Στο ίδιο πνεύμα, το Προσωπικό και οι Συνεργάτες της Κάριτας Αθήνας αποθαρρύνονται έντονα να έχουν σεξουαλικές (ή ερωτικές) επαφές με ανθρώπους με τους οποίους εργάζονται μαζί, δεδομένου ότι βασίζονται στην εγγενώς άνιση δυναμική εξουσίας. Τέτοιες σχέσεις αντιβαίνουν στις αρχές και τις αξίες της Κάριτας και υπονομεύουν την αξιοπιστία και την ακεραιότητα του έργου της.

 • Ευθύνη για αναφορά/καταγγελία

Το Προσωπικό και οι Συνεργάτες της Κάριτας Αθήνας είναι υποχρεωμένοι να αναφέρουν οποιαδήποτε ανησυχία ή υποψία εκμετάλλευσης και κακοποίησης ενός παιδιού ή ευάλωτου ενήλικα. Παράλειψη υποβολής αναφοράς/καταγγελίας μπορεί να θέσει το θύμα και την Κάριτας σε κίνδυνο και συνιστά παραβίαση της παρούσας Πολιτικής Προστασίας  και του Κώδικα Δεοντολογίας της Κάριτας Αθήνας.

Το Προσωπικό και οι Συνεργάτες της Κάριτας Αθήνας πρέπει να αναφέρουν τις ανησυχίες προσωπικού άλλου οργανισμού που δεν είναι μέλος Κάριτας, μέσω καθιερωμένων μηχανισμών αναφοράς/καταγγελίας.

 • Πρόληψη

Η Κάριτας Αθήνας εφαρμόζει τα υψηλότερα πρότυπα για το ανθρώπινο δυναμικό και τις προσλήψεις για να προστατεύσει τους ανθρώπους με τους οποίους εργαζόμαστε ενάντια στην εκμετάλλευση και την κακοποίηση.  

Αυτό περιλαμβάνει:

 

 • Ασφαλή πρόσληψη - συστάσεις και εξέταση των υποψήφιων με έμφαση στο άψογο ιστορικό κατά την εκτέλεση των εργασιών τους σύμφωνα με τον Κώδικα Συμπεριφοράς. Η Κάριτας Αθήνας συμμορφώνεται με το σύστημα αναφοράς ανά τομέα που ονομάζεται "σύστημα γνωστοποίησης παραπτωμάτων μεταξύ των υπηρεσιών".

 

 • Εισαγωγή – όλο το προσωπικό έχει ολοκληρώσει τη διαδικασία ενημέρωσης σχετικά με τον Κώδικα Δεοντολογίας, την Πολιτική και Διαδικασίες Αναφορών/Καταγγελιών, την Πολιτική της Κάριτας Αθήνας για την Προστασίας Παιδιών και Ευάλωτων Ενηλίκων, τα Πρότυπα Συμπεριφοράς προς τα Παιδιά και Λεξικό Όρων.
 • Αποδοχή - Όλοι οι υπάλληλοι διαβάζουν, κατανοούν και υπογράφουν την Πολιτική της Κάριτας Αθήνας για την Προστασία Παιδιών και Ευάλωτων Ενηλίκων και τον Κώδικα Δεοντολογίας.
 • Προστασία προσωπικών δεδομένων

Η Κάριτας Αθήνας δεσμεύεται να εφαρμόζει τα υψηλότερα επίπεδα προστασίας κατά την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. Προσωπικές πληροφορίες που αποκτώνται κατά τη διάρκεια ερευνών σχετικά με την παραβίαση του Κώδικα Δεοντολογίας και την Πολιτική της Κάριτας Αθήνας για την Προστασία  Παιδιών και Ευάλωτων Ενηλίκων θα χρησιμοποιούνται σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό 2016/679 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Προστασία Δεδομένων για την προστασία Φυσικών Προσώπων αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων.

 

 

Εγκεκριμένο από το Διοικητικό Συμβούλιο της Κάριτας Αθήνας - Αριθμός απόφασης 333.1/30.5.2019

 

 

[1]    Ως Προσωπικό αναφέρονται  υπάλληλοι,  εθελοντές,  ειδικευόμενοι  και  μέλη  της διοίκησης.

2     Ως Συνεργάτες αναφέρονται οι σύμβουλοι και οι εργολάβοι.

 

 

Παραρτήματα:

Παράρτημα I   – Λεξικό Όρων

Παράρτημα II  – Πρότυπα συμπεριφοράς προς τα παιδιά

Παράρτημα III – Έντυπο Αποδοχής

Παράρτημα IV – Έντυπο Αναφοράς/Καταγγελίας

Η Κάριτας Αθήνας είναι σωματείο Μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα (MKO), αναγνωρισμένο από το κράτος, μέλος της Κάριτας Ελλάς (που αποτελεί σκέλος της Caritas Europa και της Caritas Internationalis, της Φιλανθρωπικής Οργάνωσης της Καθολικής Εκκλησίας, με ενεργό δράση σε περισσότερες από 165 χώρες στον κόσμο)

Στοιχεία Επικοινωνίας

Κάριτας Αθήνας
Ομήρου 9, 106 72 Αθήνα
Τηλ. / Φαξ: (+30) 210 3626 186
Εmail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Ώρες γραφείου:
Δευτέρα έως Παρασκευή: 08.30 – 16.00

Τομέας Προσφυγικού Έργου
Καποδιστρίου 52, 104 32 Αθήνα
Τηλ.: (+30) 210 5246 637 & (+30) 210 5249 564
Φαξ: 210 5246 646
email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Ώρες γραφείου:
Δευτέρα έως Παρασκευή: 08.00 – 16.00

Κέντρο Συμβουλευτικής
Καποδιστρίου 52, 104 32 - Αθήνα
Τηλ: (+30) 210 5246 637 & (+30) 210 5249 564
e-mail: socialservices@caritasathens.gr 
Ώρες γραφείου:
Δευτέρα έως Παρασκευή: 08.00 – 16.00 (κατόπιν ραντεβού)


Caritas Athens Greece © 2019 All rights reserved.